Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเกาะสมุย
Koh Samui Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ศาลจังหวัดเกาะสมุยร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2567 image
image

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมเกียรติ คำเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกตำแหน่งหนึ่ง มอบหมายให้นางสาวพุฒิธาดา ศรีปาน นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการรับทราบข้อราชการของทุกภาคส่วนในอำเภอเกาะสมุย เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3 อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ